جلالی پندرییدالله, و حسینیرقیه. “بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار”. جستارهای نوین ادبی 45, no. 2 (ژانویه 23, 2013): 103-132. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/18915.