مجردمجتبی. “با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی)”. جستارهای نوین ادبی 48, no. 4 (نوامبر 1, 2016): 115-124. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/20053.