صادقیهاشم, و فتوحیمحمود. “شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 3 (ژانویه 15, 2014): 1-26. دسترسی می 26, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/20847.