محسنیمرتضی, و صراحتی جویباریمهدی. “محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو”. جستارهای نوین ادبی 47, no. 1 (ژوئن 22, 2014): 125-150. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/21256.