صادقیعلی اشرف. “ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره”. جستارهای نوین ادبی 45, no. 3 (می 7, 2013): 1-28. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/21503.