زرقانیسیّد مهدی, مهدویمحمد جواد, و آبادمریم. “تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 4 (آوریل 19, 2014): 1-30. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/22056.