یاحقّیمحمّد جعفر. “دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی 45, no. 4 (ژوئن 18, 2013): 1-17. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/22926.