حقیقیفرزام. “«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی 45, no. 4 (ژوئن 19, 2013): 65-89. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/22946.