بزرگ بیگدلیسعید, نیکوبختناصر, عابدیمحمود, و عطایی کچوییتهمینه. “ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین”. جستارهای نوین ادبی 45, no. 4 (ژوئن 19, 2013): 91-110. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/22947.