موسویسید محمد علی. “فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179)”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 1 (جولای 22, 2013): 159-256. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/24025.