سیدقاسملیلا. “نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 4 (آوریل 19, 2014): 135-148. دسترسی آوریل 10, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/24194.