صدیقیمصطفی. “بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 3 (ژانویه 15, 2014): 139-166. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/25275.