قائمیفرزاد. “از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران)”. جستارهای نوین ادبی 46, no. 4 (آوریل 19, 2014): 61-86. دسترسی جولای 3, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/25298.