آذراندازعباس, و باقریمعصومه. “شیوه های سخنوری در گاهان”. جستارهای نوین ادبی 47, no. 4 (می 17, 2015): 1-20. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/30107.