خادمینرگس, و پور خالقی چترودیمه دخت. “تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس”. جستارهای نوین ادبی 42, no. 3 (دسامبر 4, 2010): 47-67. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/4195.