گلی زادهپروین, و یاریعلی. “بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی”. جستارهای نوین ادبی 42, no. 3 (دسامبر 4, 2010): 69-86. دسترسی جولای 3, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/4198.