پهلوان نژادمحمد رضا, و شیرین زادهسیّد علیرضا. “بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر”. جستارهای نوین ادبی 42, no. 3 (دسامبر 4, 2010): 129-146. دسترسی می 26, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/4203.