باقری خلیلی باقری خلیلی. “بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی”. جستارهای نوین ادبی 42, no. 4 (دسامبر 4, 2010): 27-52. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/4221.