فاطمیسید حسین, و درپرمریم. “بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی”. جستارهای نوین ادبی 42, no. 4 (دسامبر 4, 2010): 53-77. دسترسی جولای 9, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/4222.