گرجی گرجی, و میریمیری. “بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور”. جستارهای نوین ادبی 42, no. 4 (دسامبر 4, 2010): 79-104. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/4224.