جعفری جعفری. “بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی”. جستارهای نوین ادبی 42, no. 4 (دسامبر 4, 2010): 105-125. دسترسی جولای 9, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/4225.