مولایی مولایی. “معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنّت‌های اساطیری و حماسی ایران”. جستارهای نوین ادبی 42, no. 4 (دسامبر 4, 2010): 151-175. دسترسی ژوئن 4, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/4228.