عدنانیعدنانی. “دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ”. جستارهای نوین ادبی 42, no. 4 (دسامبر 4, 2010): 177-190. دسترسی جولای 9, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/4229.