حسن آبادیمحمود. “شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی 48, no. 1 (جولای 5, 2015): 15-48. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/45356.