عمارتی مقدمداوود. “حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی”. جستارهای نوین ادبی 47, no. 3 (مارس 15, 2015): 157-181. دسترسی نوامبر 28, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/45359.