زمانیفاطمه, حسن زاده میرعلیعبدالله, و اکبری بیرقحسن. “تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین”. جستارهای نوین ادبی 49, no. 2 (فوریه 11, 2017): 81-105. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/46140.