حسینیمریم. “ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر”. جستارهای نوین ادبی 47, no. 4 (می 17, 2015): 21-38. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/46803.