محمودی لاهیجانیسید علی, فشارکیمحمد, و خراسانیمحبوبه. “فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی”. جستارهای نوین ادبی 49, no. 2 (فوریه 11, 2017): 21-51. دسترسی می 26, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/47287.