رویانیوحید, و فرضی شوبمنیره. “بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی”. جستارهای نوین ادبی 48, no. 2 (آگوست 10, 2015): 113-139. دسترسی ژوئن 3, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/48725.