حسن آبادیمحمود. “در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی”. جستارهای نوین ادبی 48, no. 4 (اکتبر 29, 2016): 65-88. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/50488.