سلمانیمهدی, و مجلی زادهامین. “معرّفی شکارنامة ایلخانی”. جستارهای نوین ادبی 48, no. 4 (نوامبر 5, 2016): 125-141. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/54696.