وافی ثانیمریم, یاحقیمحمد جعفر, و شریف افخدایی. “تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی”. جستارهای نوین ادبی 49, no. 1 (فوریه 11, 2017): 79-106. دسترسی ژوئن 2, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/54912.