رادمردمصطفی, کزازیمیر جلال الدین, و داودآبادی فراهانیمحمدعلی. “تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای”. جستارهای نوین ادبی 49, no. 3 (فوریه 11, 2017): 73-101. دسترسی ژوئن 2, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/56673.