ذاکری کیشامید. “نقد و بررسی نظریۀ ادبیات غنایی در ایران (با تکیه بر ادبیات پیش از اسلام)”. جستارهای نوین ادبی 49, no. 3 (فوریه 11, 2017): 103-126. دسترسی ژوئن 4, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/56831.