آیدنلوسجاد. “درختی که تلخ آمد او را سرشت. (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی)”. جستارهای نوین ادبی 49, no. 2 (فوریه 11, 2017): 107-129. دسترسی می 28, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/56912.