نجفیآزاده, پهلوان نژادمحمدرضا, و شریفیشهلا. “رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی”. جستارهای نوین ادبی 49, no. 1 (فوریه 11, 2017): 21-46. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/57518.