ذوالفقاریحسن. “انواع بومی سرودهای خراسان”. جستارهای نوین ادبی 49, no. 3 (فوریه 11, 2017): 127-154. دسترسی جولای 3, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/59046.