مجردمجتبی. “تصحیح چند بیت کهن فارسی بر اساس دمیة القصر باخرزی”. جستارهای نوین ادبی 49, no. 3 (ژوئن 22, 2017): 155-169. دسترسی می 30, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/61346.