عبادی جمیلسعید, رضایی دشت ارژنهمحمود, و قلعه خانیگلنار. “بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی¬استروس”. جستارهای نوین ادبی 49, no. 4 (اکتبر 29, 2017): 67-92. دسترسی می 30, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/61660.