سعیدیمریم. “تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور (با توجه به نظریة ژیلبر دوران)”. جستارهای نوین ادبی 50, no. 1 (دسامبر 16, 2018): 105-129. دسترسی جولای 9, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/62268.