غلامپور آهنگر کلاییلیلا, طاووسیمحمود, و اوجاق علیزادهشهین. “تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار”. جستارهای نوین ادبی 49, no. 3 (آگوست 5, 2017): 45-71. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/62514.