عظیمی یانچشمهالهه, و میرباقری فردعلی اصغر. “بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین”. جستارهای نوین ادبی 50, no. 1 (آوریل 29, 2018): 1-22. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/63583.