سزاوارعلیرضا, پورخالقی چترودیمه دخت, جلالیمریم, و استاجیاعظم. “شيوة طنزپردازي فرهاد حسن زاده بر مبناي نظرية ايوان فوناژي”. جستارهای نوین ادبی 50, no. 4 (فوریه 17, 2019): 134-113. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/64356.