عزیزی فرامیرعباس. “جستاری در آنیمای دایه در داستان های عامیانۀ فارسی (با تأکید بر سمک‌عیّار، ابومسلمنامه و حسین‌کرد)”. جستارهای نوین ادبی 51, no. 1 (آوریل 21, 2019): 206-185. دسترسی آوریل 10, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/68695.