نیک فرمهشید, بامشکیسمیرا, و مهدویمحمدجواد. “اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور”. جستارهای نوین ادبی 50, no. 2 (دسامبر 16, 2018): 75-98. دسترسی ژوئن 4, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/68869.