قیومیان محمدیفاطمه, و محمدی فشارکیمحسن. “بررسي همکرد «دادن» در ساخت نويافته‌اي از فعل مرکب در کهن ترين ترجمة تورات”. جستارهای نوین ادبی 50, no. 3 (فوریه 6, 2019): 140-117. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/69421.