گیلانینجم الدین, و خزاعینرگس. “بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی”. جستارهای نوین ادبی 50, no. 2 (دسامبر 16, 2018): 99-123. دسترسی می 26, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/70415.