اتونیبهزاد. “«کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد”. جستارهای نوین ادبی 51, no. 1 (آوریل 21, 2019): 184-167. دسترسی ژانویه 20, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/73386.