غفوریفرزین. “گزارش جَنگ 572م. در شاهنامه و ویژگی‌های منبع فردوسی”. جستارهای نوین ادبی 51, no. 1 (می 5, 2019): 258-237. دسترسی آوریل 2, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/80502.