نحویاکبر. “دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند)”. جستارهای نوین ادبی 51, no. 1 (می 6, 2019): 270-259. دسترسی آوریل 10, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/80531.